รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ : 5024-941

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.84

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.11
100
100 / 100
2
12.84
100
100 / 100
3
40.59
0
0 / 0
4
50.84
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2.สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันที่รับผิดชอบ 3.นำข้อมูลที่ทำการสำรวจตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการจากกองรายได้).- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการจากกองรายได้).- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการจากกองรายได้).- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการจากกองรายได้).- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการจากกองรายได้).- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 526,415.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.- ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 420,868.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.- ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 3,622.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.- ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 33,320.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.- ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 68,603.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.- ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 เท่ากับ 13,694,486.35 บาท คิดเป็นร้อยละ...................ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2.สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันที่รับผิดชอบ 3.นำข้อมูลที่ทำการสำรวจตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 2,340,315.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.71 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 172,617.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 14,286.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 2,150,588.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.55 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 2,824.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 เท่ากับ 8,099,877.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.84 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2.สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันที่รับผิดชอบ 3.นำข้อมูลที่ทำการสำรวจตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 6,093,012.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.04 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 121,787.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 121.79 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 10,583,084.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 8,811,715.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.58 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 เท่ากับ 25,609,599.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.59 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2.สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันที่รับผิดชอบ 3.นำข้อมูลที่ทำการสำรวจตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ผู้เสียภาษี ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3.ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,001,823.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.03 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 143,192.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 143.19 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,659,519.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.00 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 13,278,647.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.51 ของยอดประมาณการ **สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เท่ากับ 32,083,182.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.84 ของยอดประมาณการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กรุงเทพมหานครสามารถเร่งรัดจัดเก็บรายได้ของภาษีทั้ง 4 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามประมาณการรายได้ที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ยอดจัดเก็บรายได้ของภาษี 4 ประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หารประมาณการรายได้ที่กำหนด คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รวบรวมรายงานผลการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีส่งกองรายได้ สำนักการคลังทุกเดือน และเสนอต่อผู้บริหารทุกไตรมาส

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)