รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่ 2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5025-6501

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
4.00
100
100 / 100
3
4.00
100
100 / 100
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาและอนุรักษ์คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตดอนเมือง 2. แบบสรุปผลการสำรวจพื้นที่คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว 3. แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว) 4. แผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง (คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว) - ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนี้ 1. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองทุกวันพุธ 2. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 3. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 4. สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นจุดเชคอิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชา พร้อมจัดทำโครงการพัฒนาและอนุรักษ์คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตดอนเมือง 2. บริหารจัดการขยะริมคลอง โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนริมคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ดังนี้ - คลองเปรมประชากร 11 ครั้ง - คลองลาดพร้าว 8 ครั้ง 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว จัดกิจกรรมส่งเสริมฯ ดังนี้ - คลองเปรมประชากร 9 ครั้ง - คลองลาดพร้าว 5 ครั้ง 4. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 1 ครั้ง/เดือน - ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ 5. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 1 ครั้ง/เดือน จำนวนสะพานในพื้นที่ ดังนี้ - คลองเปรมประชากร 25 แห่ง (ซ่อมแซมแล้ว 1 สะพาน คือ สะพานชุมชนร่มไทรงาม) - คลองลาดพร้าว 4 แห่ง 6. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง กำหนดจุดเช็คอิน และเตรียมพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ - คลองเปรมประชากร บริเวณพื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรด้านหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ดำเนินการปรับพื้นที่ และปลูกต้นไม้บางส่วน - คลองลาดพร้าว บริเวณเชิงสะพานสอน - สวัสดิ์ ดำเนินการจัดเก็บวัสดุ และปรับปรุงพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 3 ครั้ง และคลองลาดพร้าว จำนวน 2 ครั้ง - จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร จำนวน 2 ครั้ง และคลองลาดพร้าว จำนวน 2 ครั้ง - ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและริมคลองลาดพร้าวให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุด Checkin บริเวณที่ว่างริมคลองเปรมประชากรด้านหลังหมู่บ้านแกนคาแนล และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปลูกต้นไม้ บริเวณที่ว่างริมคลองลาดพร้าวบริเวณเชิงสะพานสอน-สวัสดิ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร 2. บริหารจัดการขยะริมคลอง โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนริมคลอง - คลองเปรมประชากร 27 ครั้ง (เป้าหมาย 12 ครั้ง/ปี) - คลองลาดพร้าว 20 ครั้ง (เป้าหมาย 12 ครั้ง/ปี) 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ดังนี้ - คลองเปรมประชากร 19 ครั้ง (เป้าหมาย 12 ครั้ง/ปี) - คลองลาดพร้าว 17 ครั้ง (เป้าหมาย 12 ครั้ง/ปี) 4. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 1 ครั้ง/เดือน พบว่าไฟฟ้าส่องสว่างมีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ต้องซ่อมแซม 5. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 1 ครั้ง/เดือน - คลองเปรมประชากร 25 แห่ง ซ่อมแซม 12 แห่ง (13 แห่งอยู่ในสภาพดี) - คลองลาดพร้าว 4 แห่ง ซ่อมแซม 4 แห่ง 6. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง - คลองเปรมประชากร 1 จุด บริเวณพื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรด้านหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล - คลองลาดพร้าว 1 จุด บริเวณเชิงสะพานสอน - สวัสดิ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น - อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้ - คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบ 1

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digitalplans)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๓ ทัศนียภาพคูคลองแลดูสะอาด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง