รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่ 2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) : 5025-6503

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 34.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.54
100
100 / 100
2
17.57
100
100 / 100
3
26.31
100
100 / 100
4
34.99
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้ - เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 2,027.31 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 2,068.66 ตัน - เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 2,109.02 ตัน รวมไตรมาสที่ 1 จำนวน 6,204.99 ตัน คิดเป็นร้อยละ 28.467 (จากร้อยละ 100) และคิดเป็นร้อยละ 8.54 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้ - เดือนมกราคม 2564 จำนวน 2,165.34 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,217.76 ตัน - เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 2,180.15 ตัน รวมไตรมาสที่ 1 - 2 จำนวน 12,768.24 ตัน คิดเป็นร้อยละ 58.58 (จากร้อยละ 100) และคิดเป็นร้อยละ 17.57 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้ - เดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,135.32 ตัน - เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 2,110.34 ตัน - เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 2,104.11 ตัน รวมไตรมาสที่ 1 - 3 จำนวน 19,118.01 ตัน คิดเป็นร้อยละ 87.71 (จากร้อยละ 100) และคิดเป็นร้อยละ 26.31 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้ - เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 2,114.12 ตัน - เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 2,082.10 ตัน - เดือนกันยายน 2564 จำนวน 2,105.20 ตัน รวมไตรมาสที่ 1 - 4 จำนวน 25,419.43 ตัน คิดเป็นร้อยละ 116.62 (จากร้อยละ 100) และคิดเป็นร้อยละ 34.99 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 2. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 256๔ ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.63 - ก.ย. 64)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานผลตามแบบประเมินที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 2. แบบรายงานการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ประจำปี 2564 3. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง