รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่ 3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5025-6507

ค่าเป้าหมาย จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง) : 2

ผลงานที่ทำได้ จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง) : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
3.00
100
100 / 100
3
3.00
100
100 / 100
4
3.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกำแพงเพชร สำนักงานเขตดอนเมืองเรียบร้อยแล้ว - กำหนดจัดกิจกรรมขายสินค้าราคาประหยัด ในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง และดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน สำหรับครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไว้รัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง 2. จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ดอนเมือง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 3. จัดกิจกรรมงานตลาดย้อนยุคชุมชนทัดชาวิลล่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนทัดชาวิลล่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชนในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 และงดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในเดือน เมษายน – มิถุนาย 2564 ได้ชะลอกิจกรรมออกไปก่อน 2.ค่าใช้จ่าในการบริหารจัดการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกทม. ในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำมีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และในเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 ได้งดจัดกิจกรรม เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงงดการจัดกิจกรรมกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ .....ความคืบหน้า 70% 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 ได้งดจัดกิจกรรม เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงงดการจัดกิจกรรมกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ .....ความคืบหน้า 65% 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฯ ในเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 ได้งดจัดกิจกรรม เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงงดการจัดกิจกรรมกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ .....ความคืบหน้า 65%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกทม. ในเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และในเดือนกรกฎาคม-กันยายน2564 ได้งดจัดกิจกรรมเนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงงดการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนด ....ความคืบหน้า 100% 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2564 ได้งดจัดกิจกรรม เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงงดการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนด ....ความคืบหน้า 100% 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฯ ในเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 ได้งดจัดกิจกรรมเนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงงดการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนด ....ความคืบหน้า 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป - สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน - ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

๑. ภาพถ่ายแสดงการจัดกิจกรรม ๒. รายงานผลการจัดกิจกรรม ๓. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง