รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(ยุทธศาสตร์) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ : 5025-6509

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 1

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
1.00
100
100 / 100
4
1.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครภูมิปัญญาผู้สูงอายุและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดงานโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ในเดือนเมษายน 2564 เตรียมสรุปผลการดำเนินงานตาม โครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร......ความคืบหน้า 90% , ในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว.....ความคืบหน้า 95%, ในเดือนมิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว.......100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ในเดือนเมษายน 2564 เตรียมสรุปผลการดำเนินงานตาม โครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร......ความคืบหน้า 90% , ในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว.....ความคืบหน้า 95%, ในเดือนมิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว.......100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ - ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 6 สาขา 1. สาขาเกษตรกรรม 2. สาขาคหกรรม 3. สาขาศิลปกรรม 4. สาขาสาธารณสุข 5. สาขาภาษาและวรรณกรรม 6. สาขาอื่นๆ - กลุ่มเป้าหมาย หมายถึงชมรมผู้สูงอายุ สมาคม องค์กร อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในสาขาอาชีพต่างๆ ในพื้นที่เขตสายไหม - ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริกาและการจัดกิจกรรม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการจัดกิจกรรมศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง