รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(ยุทธศาสตร์) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร : 5025-6510

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100
100 / 100
2
5.00
100
100 / 100
3
5.00
100
100 / 100
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2563 - จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเดือนตุลาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 91.67 เดือนพฤศจิกายน 2563 - ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ด้านเกษตรกับคนในชุมชน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง (2) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ชุมชนดอนเมืองวิลล่า - ความพึงพอใจของผู้รับบริการเดือนพฤศจิกายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 88.33 เดือนธันวาคม 2563 - ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ด้านเกษตรเพื่อแนะนำการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองพร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่คนในชุมชน จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ชุมชนบูรพา 7 (2) วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, (3) วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ชุมชนวังทอง, ชุมชนบูรพา 7 และชุมชนบูรพา 16 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการเดือนธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 91.00 - รวบรวมเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการ จำนวนเงิน 48,880 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2564 - ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ด้านเกษตรและแนะนำการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - จัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร - จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการ เดือนมีนาคม 2564 - ลงพื้นที่ชุมชนบูรพา 7 เพื่อให้คำแนะนำในการปลูกผักการป้องกันการกำจัดศัตรูพืชและการจัดทำแปลงผักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร…...ในเดือนเมษายน 2564 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 เรียบร้อยแล้ว ...ความคืบหน้า 56%, ในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ชุมชนบูรพา 7 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 4 ชนิด ...ความคืบหน้า.....64% , ในเดือนมิถุนายน 2564 ได้ให้คำแนะนะในการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พืชและการลดความชื้นและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชและทดสอบความงอกของพืช 6 ชนิด.....ความคืบหน้า 89%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร…...ในเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564 ลงพื้นชุมชนบูรพา 7 โดยให้คำแนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช 7 ชนิด ในเดือนกรกฏาคม 64 ความคืบหน้า...80% ในเดือนสิงหาคม 64 ความคืบหน้า...91% ในเดือนกันยายน 64 ความคืบหน้า...100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง