รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่ 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5025-6512

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.40
100
100 / 100
3
3.00
100
100 / 100
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คิดเป็นร้อยละ 10.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 18.19 รายละเอียด ดังนี้ - งบประมาณประจำปี (5 หมวดรายจ่าย ไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) งบประมาณหลังปรับโอน 192,620,400.00 บาท เบิกจ่ายได้ 35,973,345.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.68 - งบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน 14,335,348.00 บาท เบิกจ่ายได้ 1,679,895.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.72 - รวมงบประมาณประจำปี (5 หมวด) และงบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน 206,955,748.00 บาท เบิกจ่ายได้ 37,653,241.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 52.56 - งบประมาณประจำปี (5 หมวดรายจ่าย ไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) งบประมาณหลังปรับโอน 173,761,159.00 บาท เบิกจ่ายได้ 71,081,567.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.91 - งบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน 14,335,348.00 บาท เบิกจ่ายได้ 3,409,789.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.79 - รวมงบประมาณประจำปี (5 หมวด) และงบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน 188,096,507.00 บาท เบิกจ่ายได้ 74,491,356.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 77.50 - งบประมาณประจำปี (5 หมวดรายจ่าย ไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) งบประมาณหลังปรับโอน 173,761,159.00 บาท เบิกจ่ายได้ 127,312,631.70บาท คิดเป็นร้อยละ 73.27 - งบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน 14,635,348.00 บาท เบิกจ่ายได้ 9,948,381.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.98 - รวมงบประมาณประจำปี (5 หมวด) และงบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน 188,396,507.00 บาท เบิกจ่ายได้ 137,261,013.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.86

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง