รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่ 5.2) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ : 5025-6513

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำเอกสารประกอบเพื่อจัดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามกรอบเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. คำสั่งสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ 377/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตดอนเมือง และแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตดอนเมือง 2. บัญชีรายการข้อมูล (เอกสารหมายเลข 4) 3. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง แคมป์คนงาน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ และมีการติดตามข้อมูลเรื่องแคมป์คนงานเป็นประจำ หากสำนักงานเขตดอนเมืองนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และจัดทำรายละเอียดฐานข้อมูลที่จะพัฒนาใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และจัดทำรายละเอียดฐานข้อมูลที่จะพัฒนาใหม่ - นำฐานข้อมูลที่พัฒนาใหม่ไปใช้ประโยชน์ (ขั้นตอนที่ 4) ดังนี้ 1. ฝ่ายโยธา สำรวจข้อมูลแคมป์คนงาน และส่งให้ฝ่ายปกครองปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ สยป. 2. ฝ่ายปกครองปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ สยป. ให้เป็นปัจจุบัน 3. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประสานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักอนามั กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลของหน่วยงาน ตามคำสั่งสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ 377/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตดอนเมือง 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตดอนเมือง 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) 4. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง แคมป์คนงาน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ และมีการติดตามข้อมูลเรื่องแคมป์คนงานเป็นประจำ หากสำนักงานเขตดอนเมืองนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร 5. จัดทำพจนนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 6. จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Meta Data) 7. ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอในระบบฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 8. นำฐานข้อมูลที่พัฒนาใหม่ไปใช้ประโยชน์ (ขั้นตอนที่ 4) ดังนี้ 1. ฝ่ายโยธา สำรวจข้อมูลแคมป์คนงาน และส่งให้ฝ่ายปกครองปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ สยป. 2. ฝ่ายปกครองปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ สยป. ให้เป็นปัจจุบัน 3. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประสานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 9. เผยแพร่ข้อมูลในระบบที่ สยป. กำหนด และจัดทำหนังสือส่ง สยป. (ขั้นตอนที่ 5)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๔ มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง