รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.1 ควาสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5026-2001

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.73

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
54.00
100
100 / 100
4
94.73
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

10/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ติดตามงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,721,930 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 20,556,988.74 คิดเป็นร้อยละ 4.06 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 25,345,417.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 52,252,814.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33 และได้จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตจตุจักร ที่ 432/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตจตุจักร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

01/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 85,665,549.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.94 02/26/2021 อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 114,664,591.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.67 30/03/2564 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนจำนวนเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 151,485,394.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/04/2564 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 182,189,061.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.02 31/05/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายเงิน 218,364,095.57 บาท คิดเป็น 43.17 30/06/64 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หลังปรับโอน จำนวนเงิน 491,010,375 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 266,353,933.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

28/07/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หลัังปรับโอน จำนวนเงิน 491,010,375 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 306,367,836.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.40 31/08/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน จำนวนเงิน 491,010,375.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 321,836,819.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.55 14/09/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังปรับโอน จำนวนเงิน 491,010,375.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 360,471,169.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.41

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเบิกจ่ายเงินในภาพรวม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนงบที่เบิกจ่าย x 100 หารงบประมาณหลังปรับโอน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

หลักฐานรายงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง