รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.2ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 5026-2002

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายปกครองได้ดำเนินการส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูล บัญชีรายการข้อมูลและรายงานการประชุมฯให้สำนักยุทธศาสตร์ตามหนังสือที่ กท 6501/ 9332 วันที่ 29ธ.ค.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตจตุจักรทำขั้นตอนไปแล้วดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เช่น แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน จัดทำบัญชีรายการข้อมูลตามเอกสารหมายเลข 4 เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เรื่องฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักร ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล(Metadata)และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary)ส่งสำนักยุทธศาสตร์แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 สำนักงานเขตจตุจักร ได้พัฒนาฐานข้อมูลใหม่จำนวน 1 เรื่อง คือ ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักร ที่จดทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 และมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 1. ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปเมื่อมีการร้องขอในกรณีต่าง ๆ 2. ใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีต่าง ๆ เช่น การรับบริจาคและการมอบถุงยังชีพของภาครัฐและเอกชน แก่ผู้ประสบภัยในสถานการณ์โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลทุกตารางตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 - กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th) เรียบร้อยแล้ว และส่งหนังสือแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 6501/5348 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ฐานข้อมูล

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

น้ำหนักคะแนน x ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ หาร 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

หลักฐานการส่งรายงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง