รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5026-2003

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายปกครองได้ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานทุกฝ่ายส่งแบบสำรวจการพัฒนางานตามแบบฟอร์มที่ 1 ให้ฝ่ายปกครองรวบรวมเพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมของเขตจตุจักร เพื่อรวบรวมแนวคิดที่จะพัฒนา ของทุกฝ่าย จำนวน 15 ชุด เพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการเขตพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินกระบวนการค้นหาและคัดเลือกแนวคิด แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนแล้ว ขั้นที่ 1 การค้นหาแนวคิด - ได้มีการรวบแนวคิดนวัตกรรมจากฝ่ายต่างๆ ฝ่ายละ 1 แนวคิดและฝ่ายปกครองอีก 6 แนวคิด รวมเป็น 15 แนวคิด และได้มีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมของหน่วยงานแล้ว ขั้นที่ 2 การคัดเลือกแนวคิด - หลังการประชุม ได้สรุปออกมาเป็นโครงการ Q&A Chatuchak และได้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานให้ผู้ตรวจเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ 2 การกลั่นกรองนวัตกรรม คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร พิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรม - ได้ดำเนินการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ และส่งเอกสารโครงการ ให้กับคณะกรรมการเรียบร้อย โครงการ Q&A จตุจักร ดำเนินการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯแล้ว เริ่มเปิดใช้งานจริง 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตจตุจักร(ฝ่ายปกครอง)ได้นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ Q&A Chatuchak ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564 แล้วและได้รายงานผลการสำรวจไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อำนวยการเขตจตุจักรแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตจตุจักร(ฝ่ายปกครอง)ได้นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ Q&A Chatuchak ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564 แล้วและได้รายงานผลการสำรวจไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อำนวยการเขตจตุจักรแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นวัตกรรม หมายถึงแนวคิด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนรวม = ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 + ส่วนที่ 3

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

หลักฐานเป็นเอกสาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง