รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร : 5026-2004

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า : 1

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
95
95 / 50
2
1.00
100
100 / 50
3
1.00
100
100 / 100
4
1.00
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายปกครองได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ต้องรอสถานการณ์ผ่อนคลายจึงจะเริ่มดำเนินการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด งบ 53,160 บาท กำหนดจัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 แต่ขอเห็นชอบจาก ผอ. เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 - กิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร งบ 37,040 บาท กำหนดจัดกิจกรรมของอาสาฯ ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ขอเห็นชอบจาก ผอ. เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ และจำกัดจำนวนคน ไม่เกิน 20 คน ในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ณ ริมคลองบางซื่อ เขตจตุจักร - วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ไตรมาสที่ 3/2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ฝ่ายปกครอง ได้ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตจตุจักรกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร ในวันที่ 16 มกราคม 2564 และ วันที่ 23 มกราคม 2564 ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1116 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเห็นชอบการเลื่อนจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1195 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เป็นเงิน 90,200.-บาท (เก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น - ค่าวัสดุ จำนวน 13,550.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อย ห้าสิบบาทถ้วน) ในการนี้ฝ่ายปกครองได้จัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดไปแล้ว เป็นเงิน 13,550.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือนกุมภาพันธ์2564 มียอดผู้ติดเชื้อลดลง ฝ่ายปกครอง จึงได้ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตจตุจักรกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักรในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือฝ่ายปกครอง ที่ กท 6501/222 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับมามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงเมษายน ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเห็นชอบการเลื่อนจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามหนังสือ ฝ่ายปกครองที่ กท 6501/397 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 3. ตามข้อกำหนดออกตามมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ห้าคน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการอบรม การสัมมนา หรือการประชุมในช่วงระยะเวลานี้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ ศปก.ศบค.กำหนด ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของสำนักงานเขตจตุจักรที่เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพที่สำนักงานเขตจตุจักรจัดการอบรมขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอาสาฯ เข้าร่วมรณรงค์ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง