รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5026-863

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 85

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
85
85 / 50
2
0.00
100
100 / 50
3
0.00
100
100 / 100
4
2.00
85
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมลอยกระทงร่วมกับกลุ่มไทรทอง (ท้ายชุมชนพหลโยธิน32) กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมลอยกระทง. จำหน่ายอาหารและสินค้า และประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมนี้ได้นำวิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพ​ สาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ให้กับสมาชิกชุมชนหลัง วค. จันทรเกษมและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร ดกิจกรรมลอยกระทงและจำหน่ายสินค้าชุมชนบริเวณริมคลองลาดพร้าว ระหว่างชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม ที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แล้วนั้น สำนักพัฒนาสังคม และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตจตุจักร จะมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง เช่น กระเป๋าจักสานจากกลุ่มชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม นำมาส่งเสริมด้านการตลาด โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในเทศกาลต่างๆของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิค-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวริมคลองลาดพร้าว ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ผ่านระบบออนไลน์ โดยการแสดงการสาธิตการสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก และจำหน่ายสินค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 ราย มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล ระยะครึ่งปีงบประมาณ สิ้นปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : แต่ละสำนักงานเขต ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ผลงานที่ได้ : จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง