รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย : 5028-2001

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 106.12

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50
100
100 / 100
2
0.50
80
80 / 100
3
0.90
95
95 / 100
4
106.12
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลนักเรียนเพื่อรอรับการตรวจประเมิน และอยู่ระหว่างรอแผนการตรวจประเมินจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลนักเรียนเพื่อรอรับการตรวจประเมิน และอยู่ระหว่างรอแผนการตรวจประเมินจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะกรรมการจึงปรับรูปแบบการประเมินและอยู่ระหว่างการออกตรวจประเมิน จำนวน 8 โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน ผ่าน 6 กิจกรรมหลักตามหลักปฐมวัย พ.ศ.2560 และสรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างการสรุปผลจากสำนักการศึกษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม - นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 ของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดไม่นับรวมนักเรียนที่มีความ ต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) - มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง นักเรียนระดับปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ มาตรฐานกรุงเทพมหานคร ครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ( ได้ระดับ 2 ขึ้นไปจากเกณฑ์การประเมิน 3 เกณฑ์ ได้แก่ ดี (3) พอใช้ (2) ควรส่งเสริม (1) )

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย= (จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย)𝑥 ๑๐๐ จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน ตรวจสอบจากรายงานผลการดำเนินงานพร้อมการสรุปและวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของนักเรียน ปฐมวัยทั้งหมดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง