รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5028-2005

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50
100
100 / 100
2
1.00
95
95 / 100
3
1.00
95
95 / 100
4
2.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตบึงกุ่มมีการจัดกิจกรรมตามโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม บริเวณห้องโถงชั้น 1, หน้าอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม และลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม ในเวลา 06.00 - 16.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานความเป็นไทย เพิ่มพื้นที่ขายและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขตบึงกุ่ม กิจกรรมประกอบด้วย จัดตลาดนัดสินค้าชุมชน กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 3 รูป จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบึงกุ่ม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย ซึ่งมีร้านเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน จำนวน 53 ร้าน ผู้เข้าร่วมประกวดผ้าไทย จำนวน 14 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 300 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตบึงกุ่มมีการจัดกิจกรรมตามโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม บริเวณห้องโถงชั้น 1, หน้าอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม และลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม ในเวลา 06.00 - 16.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานความเป็นไทย เพิ่มพื้นที่ขายและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขตบึงกุ่ม กิจกรรมประกอบด้วย จัดตลาดนัดสินค้าชุมชน กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 3 รูป จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบึงกุ่ม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย ซึ่งมีร้านเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน จำนวน 53 ร้าน ผู้เข้าร่วมประกวดผ้าไทย จำนวน 14 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 300 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมตามโครงการตลาดสินค้าชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตบึงกุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 56 ร้าน ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.14 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 30 ร้าน ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.6 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ - จัดแสดงนิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยว - จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ สวนมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ - จัดลานวัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านไทย การรำไทย และการประกวดการแต่งกายชุดไทย - การจัดตลาดสินค้าชุมชน - การสาธิตและสอนวิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง