รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5028-2008

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
95
95 / 100
3
80.00
95
95 / 100
4
100.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบึงกุ่ม 2.จัดประชุมเพื่อคัดเลือกนวัตกรรม 3.จัดทำแบบสรุปผลการคัดเลือกฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เสนอโครงการ CSG GURU เป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โครงการ ในคราวการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ CSG GURU อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สร้างแฟนเพจ Facebook และ Line Official Account ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เขตบึงกุ่ม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และตอบข้อซักถามของประชาชน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ และเชิญชวนผู้มาลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าร่วมเป็นสมาชิกแฟนเพจ Facebook และ Line Official Account เพื่อเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 3. นำแฟนเพจ Facebook และ Line Official Account ไปใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และตรวจสอบสิทธิ ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เขตบึงกุ่ม 4. ประเมินผลและสรุปผลความพึงพอใจของสมาชิก แฟนเพจ Facebook และ Line Official Account ของผู้ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม 5. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง