รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ : 5028-2010

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
95
95 / 100
3
80.00
95
95 / 100
4
100.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2.จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน 3.กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

5.จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล 6. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และส่งหลักฐานให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ มีขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ดังนี้ 1. ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 3. ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 4. นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้ 5. ให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง