รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง : 5028-2011

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
50.00
75
75 / 100
3
70.00
75
75 / 100
4
100.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม และจัดให้มีสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม ต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตแล้วเสร็จ และจัดให้มีสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการหมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ก่อสร้างหรือติดตั้งทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในสังคมสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสะดวกสบาย รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมความสำเร็จของโครงการ x 100 จำนวนการปรับปรุงทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กรอกวิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง