รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

6. ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร : 5028-2012

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.25
100
100 / 100
2
1.00
90
90 / 100
3
1.00
95
95 / 100
4
1.00
100
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินได้ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 2. ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพ- มหานคร หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานของระบบบำบัด น้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขต ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาดำเนิน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 3. การสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง สำนักงานเขตให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานครของสำนักการระบายน้ำบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จ = ผลรวมคะแนนการพัฒนาฐานข้อมูลที่สำนักงานเขตดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานข้างต้น

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กรอกวิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง