รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5030-1040

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00
100
100 / 100
2
6.00
0
0 / 0
3
8.00
0
0 / 0
4
8.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ครั้งที่ 1 - 2 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 59 คน 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 176 คน 3.จำหน่ายอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยประชาชนในชุมชน จำนวน 80 ร้าน 4.ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ครั้งที่1,2 จำนวน 250 แผ่น ,เสียงตามสายในชุมชน ,Facebook และLine ชุมชน ครั้งที่ 3-4 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 59 คน 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 4 วันที่ 6 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน 3.จำหน่ายอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยประชาชนในชุมชน จำนวน 80 ร้าน 4.ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ครั้งที่3,4 จำนวน 250 แผ่น ,เสียงตามสายในชุมชน ,Facebook และLine ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ครั้งที่ 5-6 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 5 วันที่ 6 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 61 คน 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 6 วันที่ 7 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 85 คน 3.จำหน่ายอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยประชาชนในชุมชน จำนวน 80 ร้าน 4.ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ครั้งที่3,4 จำนวน 200 แผ่น ,เสียงตามสายในชุมชน ,Facebook และLine ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ครั้งที่ 7-8 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 7วันที่ 3 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 คน 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 8 วันที่ 4 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 92 คน 3.จำหน่ายอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยประชาชนในชุมชน จำนวน 80 ร้าน 4.ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ครั้งที่ 7,8 จำนวน 150 แผ่น ,เสียงตามสายในชุมชน ,Facebook และLine ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งดจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล ระยะครึ่งปีงบประมาณ : แต่ละสำนักงานเขต ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง สิ้นปีงบประมาณ : จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง เอกสารหลักฐาน ๑. ภาพถ่ายแสดงการจัดกิจกรรม ๒. รายงานผลการจัดกิจกรรม ๓.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมหมายเหตุการจัดกิจกรรมฯ มีเงื่อนไขดังนี้ 1.จัดกิจกรรมฯ ในระดับกลุ่มเขตหรือระดับเขต 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับกลุ่มเขตไม่น้อยกว่า 500 ราย และระดับเขตไม่น้อยกว่า 50 ราย 3. กรณีระดับกลุ่มเขตต้องมีผู้ประกอบการชุมชนเข้าร่วมครบทุกเขต และต้องมีการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของกลุ่มเขตเป็นหลัก (สามารถนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มเขตอื่นได้เป็นลำดับรอง) 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม โดยกำหนดให้มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)