รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5030-1043

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
75.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของทุกโครงการอย่างครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของทุกโครงการอย่างครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของทุกโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของทุกโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม โครงการงานประจำ คือ โครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมเป็นประจำ เป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ สามารถเพิ่มงบประมาณได้ถ้าจำเป็น โดยเน้นไปยังบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลักและใช้ประสบการณ์เป็นหลัก เนื่องจากทำงานซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ จำนวนโครงการงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย คูณ 100 หาร จำนวนโครงการงานประจำที่ต้องทำทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากการรายงานในระบบ Digital Plan ทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0521 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ)