รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม : 5030-1047

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
100.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรม และขอข้อมูลผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อการจัดอบรมอย่างครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้รับข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการจำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขตบางคอแหลมจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพ 2แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเชิญผู้ประการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับยาสูบ - ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ โดยไม่เพิ่มวงเงิน จากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2564 และวันที่ 29 มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 3. จัดทำหนังสือเชิญนักเรียนเข้่าร่วมกิจกรรมและดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดราชสิงขร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษของบุหรี่มากขึ้น กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวน 100 คน 4.จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมการกิจกรรมและดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางคอแหลม ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทร์บรรจง ชั้น ๙ สำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 100 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการจำกัดวิธีการจำหน่าย กำหนดอายุผู้ซื้อ กำหนดสถานที่ห้ามจำหน่ายยาสูบ ห้ามโฆษณา และกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม การดำเนินงานและตัวชี้วัดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ ประชาชนในพื้นที่ และจัดสภาพแวดล้อม ปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม x๑๐๐หารจำนวนการจัดกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digitalplans)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง