รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพคลองเพื่อเป็นแก้มลิงและมีระบบการระบายน้ำ : 5030-1048

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00
100
100 / 100
2
85.00
0
0 / 0
3
94.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนขุดลอกเลน - ดาดท้องคลอง และติดตั้งราวเหล็กกันตก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพคลอง หมายถึง การฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพคลอง โดยการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด คูณด้วยร้อย หารด้วยจำนวนเขื่อนค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ที่เขตก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digitalplans)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง