รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5030-1053

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
75.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการประชุมเพื่อให้แต่ละฝ่ายหา pain point ที่พบ และคิดแนวทางแก้ไขปัญหา หรือโครงการที่นำมาแก้ไข ปรับปรุงปัญหาที่พบ เป็นโครงการนวัตกรรม ฝ่ายละ 2 โครงการ 2. ประชุมเพื่อเสนอโครงการฝ่ายละ 2 โครงการ 3.คัดเลือกโครงการ 1 โครงการเพื่อเป็นโครงการนวัตกรรมตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตบางคอแหลมได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. ดังนี้ 1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1 ) จำนวน 21 ชุด 2. แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด 3. รายงานการประชุมผู้บริหารเขตบางคอแหลม ครั้งที่ 45/2563 พร้อมภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด 4. รายงานการประชุมผู้บริหารเขตบางคอแหลม ครั้งที่ 46/2563 พร้อมภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด 5. รายงานการประชุมผู้บริหารเขตบางคอแหลม ครั้งที่ 47/2563 พร้อมภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด 6. รายงานการประชุมผู้บริหารเขตบางคอแหลม ครั้งที่ 1/2564 พร้อมภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด 7. คำสั่งสำนักงานเขตบางคอแหลม ที่ 238/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด้านวิชาการ, SMART TEAM) 8. รายงานการประชุมคณะทำงาน SMART TEAM ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 ชุด 9. รายงานการประชุมคณะทำงาน SMART TEAM ครั้งที่ 3/2563 จำนวน 1 ชุด 10. รายงานการประชุมคณะทำงาน SMART TEAM ครั้งที่ 4/2563 จำนวน 1 ชุด 11. รายงานการประชุมคณะทำงาน SMART TEAM ครั้งที่ 5/2563 จำนวน 1 ชุด 12. รายงานการประชุมคณะทำงาน SMART TEAM ครั้งที่ 6/2563 จำนวน 1 ชุด 13. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3)จำนวน 1 ชุด 14. แบบฟอร์มนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4) จำนวน 1 ชุด 15. วิดีโอการนำเสนอโครงการ จำนวน 1 แผ่น -ปรับแก้ไขโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ และดำเนินงานตามโครงการ -อยู่ระหว่างการพัฒนานวัตกรรม จัดเก็บสถิติในแต่ละเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการและมีการเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการเป็นประจำทุกเดือน และมีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพิ่มการให้บริการจองที่จอดรถออนไลน์จำนวน 2 ช่อง ซึ่งขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำหลักฐานแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามแบบฟอร์มหมายเลข 5 และหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานสามารถผลิตนวัตกรรมได้จริง และมีการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ และดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงานและการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ (ที่มา: ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย สำนักงานงาน กพร.) หน่วยงานนำเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการด้วยการนำแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่สอดคล้อง และทันต่อความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative and Organizational Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ ที่ส่งผลต่อระบบการทำงานขององค์กรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ การดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 5 ขั้นตอน ส่วนที่ 1 กระบวนการค้นหาและคัดเลือกแนวคิด 20 คะแนน ส่วนที่ 2 การกลั่นกรองนวัตกรรม 30 คะแนน ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ 50 คะแนน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนรวม = ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 + ส่วนที่ 3 (เต็ม 100 คะแนน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digitalplans)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง