รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5031-2002

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
4.00
100
100 / 100
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนดประจำเดือน แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 13 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน. 02 ภายในกำหนด และเดินรงณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนดประจำเดือน แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 13 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน. 02 ภายในกำหนด และเดินรงณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ -กำหนดแผนการดำเนินงานการพัฒนาคลองบางซื่อ และคลองเปรมประชากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด - ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช - จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร - เดินรณรงค์ ( ไม่ทิ้งขยะลงคลอง ) วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - ตั้งแต่ ริมทางรถไฟสายใต้ ถึง ชุมชนตึกแดง 3 ความยาว 450 เมตร วันที่ 14 ตุลาคม 2563 - ตั้งแต่ ท้ายซอยโชติสหาย ถึง ริมาทางรถไฟสายใต้ ความยาว 450 เมตร และคูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์ ถึง คลองเปรมประชากร ความยาว 200 เมตร วันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ตั้งแต่ ท้ายซอยห้างโลตัส ถึง ท้ายซอยสุวรรณดี 1 ความยาว 450 เมตร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - ตั้งแต่ ท้ายซอยห้างโลตัส ถึง ท้ายซอยสุวรรณดี 1 ความยาว 350 เมตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 - ตั้งแต่ ท้ายซอยพ่วงทรัพย์ ถึง ท้ายซอยโชติสหาย ความยาว 450 เมตร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 - ตั้งแต่ คูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์ ถึง คลองเปรมประชากร ความยาว 200 เมตร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - ตั้งแต่ ท้ายโชติสหาย ถึง ริมทางรถไฟสายใต้ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 - ตั้งแต่ ริมคลองประปา ถึง บ้านทรงไทย ความยาว 250 เมตร วันที่ 9 ธันวาคม 2563 - ตั้งแต่ บ้านทรงไทย ถึง ร้านค้าชุมชน ความยาว 250 เมตร วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - ตั้งแต่ ร้านค้าชุมชน ถึง คลองเปรมประชากร ความยาว 200 เมตร วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - ตั้งแต่ แฟลตตำรวจรถไฟ ถึง ท้ายซอยพ่วงทรัพย์ ความยาว 450 เมตร วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - ตั้งแต่ ท้ายซอยพ่วงทรัพย์ ถึง ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 3 วันที่ 6 มกราคม 2564 - จาก ท้ายซอยสุวรรณดี 3 ถึง ท้ายซอยพ่วงทรัพย์ ความยาว 450 เมตร วันที่ 13 มกราคม 2564 - จาก ท้ายซอยสุวรรณดี 3 ถึง ท้ายซอยโลตัส ความยาว 350 เมตร วันที่ 20 มกราคม 2564 - ตั้งแต่ ใต้สะพานสูงบางซื่อ ถึง ประตูระบายน้ำสุดแนวเขต ความยาว 450 เมตร วันที่ 27 มกราคม 2564 - ตั้งแต่ ท้ายซอยพ่วงทรัพย์ ถึง ท้ายซอยโชติสหาย ความยาว 450 เมตร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 - จาก ท้ายซอยโชติสหาย ถึง ริมทางรถไฟสายใต้ (ฝั่งซ้าย) ความยาว 450 เมตร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 - จาก คูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์ ถึง คลองเปรมประชากร ความยาว 200 เมตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 - จาก ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต3 ถึง ริมทางรถไฟสายใต้ (ฝั่งขวา) ความยาว 450 เมตร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - จาก ใต้สะพานสูงบางซื่อ ถึง ประตูระบายน้ำสุดแนวเขต ความยาว 450 เมตร วันที่ 3 มีนาคม 2564 - จาก ริมคลองประปา ถึง บ้านทรงไทย ความยาว 250 เมตร วันที่ 10 มีนาคม 2564 - จาก บ้านทรงไทย ถึง ร้านค้าชุมชนโชติวัฒน์ ความยาว 250 เมตร วันที่ 17 มีนาคม 2564 - จาก ร้านค้าชุมชนโชติวัฒน์ ถึง คลองเปรมประชากร ความยาว 250 เมตร วันที่ 24 มีนาคม 2564 - จากแฟลตตำรวจรถไฟ ถึง ท้ายซอยพ่วงทรัพย์ ความยาว 450 เมตร วันที่ 31 มีนาคม 2564 - จาก ท้ายคูน้ำหลังโรงเรียนวัดประดู่ ถึง ท้ายคูน้ำศรีพิชัย ( ช่วง 2) คลองบางซื่อ ความยาว 350 เมตร วันที่ 7 เมษายน 2564 - จาก ท้ายซอยโลตัส ถึง ท้ายซอยสุวรรณดี 3 ความยาว 350 เมตร วันที่ 21 เมษายน 2564 - จาก ท้ายซอยสุวรรณดี 3 ถึง ท้ายซอยพ่วงทรัพย์ ความยาว 450 เมตร วันที่ 28 เมษายน 2564 - จาก ท้ายซอยพ่วงทรัพย์ ถึง ท้ายซอยโชติสหาย ความยาว 450 เมตร วันที่ 9 มิถุนายน 2564 จากหลังโรงเรียนวัดประดู่ ถึง ท้ายคูน้ำปลาทู ความยาว 420 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คลองเปรมประชากร - สร้างจุดชมวิวทิวทัศน์/จุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก/ป้ายประดับตกแต่งต่าง ๆ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน จำนวน 1 จุด - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนริมคลอง จำนวน 20 ครั้ง - จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร จำนวน 15 ครั้ง - ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยคลองเปรมประชากรมีสะพาน จำนวน 15 สะพาน ไม่มีการซ่อมแซม - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานเดือนละ 1 ครั้ง โดยคลองเปรมประชากรไม่พบไฟฟ้าชำรุด - ดำเนินการซ่อมแซมราวกันตกที่ชำรุด และทาสีราวกันตก และสะพานข้ามคลองให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดสวยงาม คลองบางซื่อ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำจุดชมวิวทิวทัศน์/จุดเช็คอิน Check in จำนวน 1 จุด - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนริมคลอง จำนวน 10 ครั้ง - กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร จำนวน 6 ครั้ง - ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยคลองบางซื่อมีสะพาน จำนวน 4 สะพาน ไม่มีการซ่อมแซม - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานเดือนละ 1 ครั้ง โดยคลองบางซื่อไม่พบไฟฟ้าชำรุด - ดำเนินการซ่อมแซมราวกันตกที่ชำรุด และทาสีราวกันตก ให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดสวยงาม - ดำเนินการรื้อย้ายสิ่งกีดขวางทางเดินริมคลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้ คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบ 1

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digitalplans)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง