รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น : 5031-2004

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
35.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการหาพื้นที่สีเขียวหรือสวยหย่อมภายในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการหาพื้นที่สีเขียวหรือสวยหย่อมภายในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวจากพื้นที่คอนโด พื้นที่บ้านเรือนประชาชน และสวนพื้นที่ต่าง ๆ โดยระบุที่ตั้ง และขนาดพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งรายงานในระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. สวนดาดฟ้าตึก A ตึก B รีเจ้นท์โฮม บางซ่อน เฟส 28 2. สวนหย่อมด้านหลังรีเจ้นท์โฮมบางซ่อน เฟส 28 3. สวนหย่อมด้านซ้ายและด้านขวาเป็นวงกลม รีเจ้นท์โฮมบางซ่อน เฟส 28 4. สวนหย่อมด้านริมรั้วรอบรีเจ้นท์โฮม บางซ่อน เฟส 28 5. สวนหย่อมด้านหลังี่จอดรถ รีเจ้นท์โฮมบางซ่อม เฟส 28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป้าหมาย ร้อยละ 100 (5,120 ตรม.) ดำเนินการได้ ร้อยละ 100 (7,720 ตรม.) ผลการดำเนินการ ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวจากพื้นที่คอนโด พื้นที่บ้านเรือนประชาชน และสวนพื้นที่ต่าง ๆ โดยระบุที่ตั้ง และขนาดพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งรายงานในระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. สวนดาดฟ้าตึก A ตึก B รีเจ้นท์โฮม บางซ่อน เฟส 28 2. สวนหย่อมด้านหลังรีเจ้นท์โฮมบางซ่อน เฟส 28 3. สวนหย่อมด้านซ้ายและด้านขวาเป็นวงกลม รีเจ้นท์โฮมบางซ่อน เฟส 28 4. สวนหย่อมด้านริมรั้วรอบรีเจ้นท์โฮม บางซ่อน เฟส 28 5. สวนหย่อมด้านหลังี่จอดรถ รีเจ้นท์โฮมบางซ่อม เฟส 28

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน หมายถึง 1. พื้นที่ใด ๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (ตามนิยาม 7 ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สสล.)มาก่อน ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/กำแพง/ผนังตึก/รั้ว ฯลฯ) ซึ่ง สนข./สสณ. สสล.นำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้ง 7 ประเภท 2. การพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมต้องพัฒนาให้มีพรรณไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่>2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกพรรณไม้ถาวรเป็นหลักโดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 จัดให้อยู่ในรูปแบบสวน 2.2 จัดทำเป็นสวนตามแนวราบ/พื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่งจัดทำเป็นสวนแนวตั้ง (แบบถาวร) เช่น ปลูกตามแนวกำแพง/รั้ว/ผนังอาคาร/ตามสิ่งก่อสร้างอาคารสะพานลอด ฯลฯ 2.3 จัดทำนรูปแบบสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ในระดับสูง กลาง และระดับต่ำ ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4x4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่ โดยทั้งนี้ให้นับเฉพาะการปลูกเต็มพื้นที่และรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 2.4 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะต่อเนื่องเป็นแนวยาว(Green Corridor) เช่น ปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น การคำนวณพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก 3. การเพิ่มพื้นที่สวนสามารถดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ 3.1 กรุงเทพมหานครดำเนินการเองโดยใช้และไม่ใช้งบประมาณ 3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท ห้างร้านเอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง 3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ซึ่งมีการดำเนินการพัฒนาเป็นสวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 4. การจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 4.1 สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง 4.2 สวนสาธารณะของสำนักงานสวนสาธารณะ 4.3 สวนสาธารณะซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 4.4 อื่นๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

A=B/C A= สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร (ตร.ม./คน) B= พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเมื่อสิ้นเดือน ก.ย.ของปีที่ตรวจประเมินผล(ตร.ม) C= จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของกทม. (คน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-พิจารณาผลสัมฤทธิ์การดำเนินการจาก “โปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” เท่านั้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง