รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5031-2005

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
2.00
100
100 / 100
3
4.00
100
100 / 100
4
4.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดถนนคนเดิน “วันวาน ตลาดย้อนยุค” สินค้า OTOP ของฝากราคาประหยัด ร้านอาหารอร่อยหลากหลาย เสื้อผ้า ของใช้ราคาถูก บรรยากาศย้อนยุคสุดชิลล์ กิจกรรมดนตรีไพเราะบนเวที จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2563 สถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง ริมทางรถไฟสายใต้ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 200 คน เป็นผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางซื่อ ร้อยละ 78 และไม่ใช่ ร้อยละ 22 เพศชาย ร้อยละ 48 เพศหญิง ร้อยละ 52 อายุระหว่าง 2 – 12 ปี ร้อยละ 8 / อายุระหว่าง 13 – 21 ปี ร้อยละ 17 / อายุระหว่าง 22 – 40 ปี ร้อยละ 29 / อายุระหว่าง 41 – 60 ปี ร้อยละ 32 / อายุ60ปีขึ้นไป ร้อยละ 14 / ระดับความพึงพอใจ รูปแบบการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83 เวลาในการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 91 ความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมนี้ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83 2. ดำเนินการจัดงานครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2563 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์การค้าเกทเวย์แอทบางซื่อ 3. แผนการดำเนินงานครั้งที่ 3 ยังไม่ได้กำหนดวันดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดถนนคนเดิน “วันวาน ตลาดย้อนยุค” สินค้า OTOP ของฝากราคาประหยัด ร้านอาหารอร่อยหลากหลาย เสื้อผ้า ของใช้ราคาถูก บรรยากาศย้อนยุคสุดชิลล์ กิจกรรมดนตรีไพเราะบนเวที จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2563 สถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง ริมทางรถไฟสายใต้ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 200 คน เป็นผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางซื่อ ร้อยละ 78 และไม่ใช่ ร้อยละ 22 เพศชาย ร้อยละ 48 เพศหญิง ร้อยละ 52 อายุระหว่าง 2 – 12 ปี ร้อยละ 8 / อายุระหว่าง 13 – 21 ปี ร้อยละ 17 / อายุระหว่าง 22 – 40 ปี ร้อยละ 29 / อายุระหว่าง 41 – 60 ปี ร้อยละ 32 / อายุ60ปีขึ้นไป ร้อยละ 14 / ระดับความพึงพอใจ รูปแบบการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83 เวลาในการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 91 ความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมนี้ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83 2. ดำเนินการจัดงานครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2563 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์การค้าเกทเวย์แอทบางซื่อ 3. แผนการดำเนินงานครั้งที่ 3 ยังไม่ได้กำหนดวันดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนหัวรถจักร ตึกแดง ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 83 กิจกรรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17-26 ธันวาคม 2563 ณ เกทเวย์ แอท บางซื่อ ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 84 กิจกรรมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2564 ณ สถานีรถไฟบางซ่อน ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80 กิจกรรมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม-4 เมษายน 2564 ณ วงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์ (บิ๊กซีวงศ์สว่าง) ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 88

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนหัวรถจักร ตึกแดง ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 83 กิจกรรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17-26 ธันวาคม 2563 ณ เกทเวย์ แอท บางซื่อ ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 84 กิจกรรมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2564 ณ สถานีรถไฟบางซ่อน ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80 กิจกรรมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม-4 เมษายน 2564 ณ วงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์ (บิ๊กซีวงศ์สว่าง) ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 88

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

๑. ภาพถ่ายแสดงการจัดกิจกรรม ๒. รายงานผลการจัดกิจกรรม ๓. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง