รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

6. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ผลผลิต) : 5031-2006

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 2

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
2.00
100
100 / 100
4
2.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.เขตบางซื่อ) ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุยธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมดังนี้ -28​ พ.ค.​64​ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด​ (เลื่อนจาก​ 21​ พ.ค.64) กำลังเบิกจ่าย​ ค่าวัสดุ​ 7,140 บาท -25​ มิถุนายน​ 2564​ กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่​ กทม.​วันยาเสพติดโลก​ กำลังเบิกจ่าย​ ค่าวัสดุ​ 5,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขตบางซื่อ โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.เขตบางซื่อ) ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุยธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ 2. ดำเนินการจัดกัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขตบางซื่อ โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อชุมชน เป็นผู้นำเป็นที่รู้จัก และยอมรับของสมาชิกในชุมชน มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนในชุมชนนั้น กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการรณรงค์ การประชุมหรือการสัมนาของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาและยาเสพติดฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง