รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

8.- ร้อยละของชุมชนที่ร่วมโครงการมีการดำเนินการ - ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด : 5031-2007

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
45.00
100
100 / 100
4
68.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการ 3. จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

(1) ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในพื้นที่ 25 ชุมชน โดยดำเนินการในกิจกรรมที่ 3 กรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย ดัง - รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสา - เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน (2) - ขออนุมัติโครงการ - จัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการ - จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งแพร่เชื้อ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 34 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การรณรงค์ หมายถึง โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นต่าง ๆ สร้างความตระหนัก โน้มน้าวใจ และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายกระทำบางอย่าง หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ชุมชน หมายถึง ชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ ประกอบด้วยชุมชนในพื้นที่แขวงบางซื่อ และแขวงวงศ์สว่าง จำนวน 50 ชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- ร้อยละของชุมชนที่ร่วมโครงการมีการดำเนินการ (ร้อยละ 80) - ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 70) จำนวนชุมชนที่ร่วมโครงการ x 100 หารด้วยจำนวนชุมชนที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนชุมชนที่ร่วมโครงการมีการดำเนินการ รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
:๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง