รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

9. - มีการจัดกิจกรรม/ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางซื่อ เข้ามามีส่วนร่วม - ร้อยละความพึงพอใจของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี : 5031-2008

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่จัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขต 50,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่จัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ความก้าวหน้า ร้อยละ 80.00 รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ - ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน เดือนกรกฎาคม 2564 9,600 บาท ค่าประกันสังคม 240 บาท - การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 6 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2564 (0 บาท) - กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขต 50,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่จัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมและจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรง จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมตามประกาศของทางราชการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต ประกอบด้วย ประธานสภาหนึ่งคน และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต โดยคำนึงถึง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็ก และเยาวชน และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนด แนวทางในการ จัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ การจัดกิจกรรม หมายถึง จำนวนของการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่เขต จำนวน 1 กิจกรรมต่อปี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- มีการจัดกิจกรรม/ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางซื่อ เข้ามามีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง - ความพึงพอใจของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนการจัดกิจกรรม/ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางซื่อ เข้ามามีส่วนร่วม แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง