รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

10. ประชาสัมพันธ์ ออกสำรวจ และแจ้งเตือนผู้รับการประเมินภาษีรายใหม่ไม่น้อยกว่า 200 ราย : 5031-2009

ค่าเป้าหมาย ราย : 200

ผลงานที่ทำได้ ราย : 200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
50.00
100
100 / 100
4
200.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลผู้รับการประเมินภาษีรายใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลผู้รับการประเมินภาษีรายใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บภาษี และบันทึกรายงานในระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อทราบถึงระยะเวลาในการยื่นแบบหรือชำระภาษีอย่างทั่วถึง - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละภาษีทำการออกสำรวจโรงเรือน/สิ่งปลูกสร้าง ป้าย และที่ดิน ที่อยู่ในพิกัดต้องเสียภาษีประเภทต่าง ๆ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการจัดเก็บภาษี - ดำเนินการออกหนังสือเตือนไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แจ้งการประเมินภาษี หมายถึง สำนักงานเขตดำเนินการแจ้งประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2564 ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2564 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนการแจ้งเตือนผู้รับการประเมินภาษีรายใหม่

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ ออกสำรวจ และแจ้งเตือนผู้รับการประเมินภาษีรายใหม่ไม่น้อยกว่า 200 ราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง