รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

12. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5031-2011

ค่าเป้าหมาย งาน : 1

ผลงานที่ทำได้ งาน : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(งาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
1.00
100
100 / 100
4
1.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายจัดส่งนวัตกรรม ฝ่ายละ 2 เรื่อง โดยให้พิจารณาทบทวนกระบวนงานการทำงานและเสนอแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม พร้อมจัดส่งแบบฟอร์มที่ 1 ให้ฝ่ายปกครองนั้น ฝ่ายปกครองได้รวบรวมแล้วจากทุกฝ่ายแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 19 เรื่อง เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อพัฒนา จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ 1. ขอเลขบ้านออนไลน์ (แอปพลิเคชันไลน์) 2. บางซื่อห่วงใย พาไปทำบัตร (บริการรับส่งทำบัตร) 3. การจัดเก็บฐานข้อมูลงานระบายน้ำ (Microsoft Excel) 4. การพัฒนาระบบจัดเก็บใบอนุญาต 5. ระบบแจ้งเตือนผู้ประกอบการต่อใบอนุญาต 6. การยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางแอปพลิเคชันไลน์, เวปไซต์ 7. ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ชำระค่าธรรมเนียมในระบบคอมพิวเตอร์ 8. ระบบการแจ้งขอรับบริการผ่าน Application Line 9. ระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 10. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมสั่งการเบื้องต้น 11. การจัดทำฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR-code) 12. พัฒนาระบบงานบริหารวัสดุ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 13. ระบบการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ 14. การแก้ไขปัญหาด้านสมรรถภาพ ขีดความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 15. การประชาสัมพันธ์การออมเงินผ่านแอฟพลิเคชั่น LINE@ 16. การจัดทำรายงานการประชุมกรรมการชุมผ่านคิวอาร์โค้ด (QR-code) 17. การจัดเก็บข้อมูลข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ด้วยระบบ Google Drive 18. ระบบการประสานงาน อปพร. โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 19. การพัฒนา Web Application ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มติที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมลำดับที่ 19 คือ การพัฒนา Web Application ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ขอให้ปรับลดกลุ่มเป้าหมายเหลือเพียงผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อทดสอบระบบการใช้งานในเบื้องต้น หากระบบที่ดำเนินการมีความเหมาะสมให้พัฒนาขยายกลุ่มเป้าหมายในอนาคต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการพัฒนา Web Application ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ขอให้ปรับลดกลุ่มเป้าหมายเหลือเพียงผู้สูงอายุ และผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำนวัตกรรมที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ตามแผนงวานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินการ 1. พัฒนา Web Application ในการส่งข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยกำหนดขอบเขตของข้อมูล ที่ต้องการและมีความจำเป็นในการพิจารณาในเบื้องต้น โดยกำหนดผู้ที่จะสามารถสำรวจข้อมูลได้ โดยใช้ระบบการ Login ด้วยรหัสผ่านที่สำนักงานเขตเป็นผู้กำหนด 2. ทดลองใช้งานระบบ และพัฒนาระบบให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน และนำไปปรับปรุงระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายปกครอง ติดตามตรวจสอบระบบ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงสำรวจข้อมูล/ปัญหา และพิจารณาประสานส่งต่อข้อมูล ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปยังหน่วยงานต่างๆ 5. มีจำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เขตบางซื่อ 310 ราย ตัวชี้วัดของโครงการ - จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่โครงการการพัฒนา Web Application ส่งข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม - ระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน - สิงหาคม พ.ศ.2564 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ - มีการพัฒนาระบบ “Web Application ส่งข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม” - มีการนำระบบ “Web Application ส่งข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม” ไปใช้ในชุมชนระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 20 กันยายน 2564 รวมระยะเวลาการใช้งาน 49 วัน - มีการส่งข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 310 ราย โดยได้รับการตรวจสอบสวัสดิการด้าน ต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจดทะเบียน/ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ และประสานเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ในพื้นที่ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สกก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สกก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สกก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง