รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

13. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5031-2012

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 82.73

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.95
100
100 / 100
2
31.00
100
100 / 100
3
43.00
100
100 / 100
4
82.73
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมจำนวน 37,163,715.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 95,257,715.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 168,146,911.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 253,065,058.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.73

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง