รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

14. ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 5031-2013

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
1.00
100
100 / 100
4
1.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ทบทวนสถานะข้อมูลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินงานตามตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตบางซื่อได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้จัดทำฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1. พื้นที่เขตปกครอง 2. หน่วยงานบริการสังคมในพื้นที่ 3. โครงสร้าง ทางการบริหารภายในสำนักงานเขต 4. ด้านประชากร 5. ด้านการมีส่วนร่วมทางการบริการเมือง 6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7. ด้านสิ่งแวดล้อม 8. ด้านสังคม 9. ด้านการศึกษา 10. ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 11. ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 12. ด้านรายได้ 13. ด้านสาธารณสุข ฝ่ายปกครองจึงขอนำเรียนผู้บริหารพิจารณาฐานข้อมูลที่ได้ดำเนินการ หากเห็นชอบจักได้ดำเนินการแจ้งให้ทุกฝ่ายตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มติที่ประชุม พิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมลำดับที่ 19 คือ การพัฒนา Web Application ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ขอให้ปรับลดกลุ่มเป้าหมายเหลือเพียงผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อทดสอบระบบการใช้งานในเบื้องต้น หากระบบที่ดำเนินการมีความเหมาะสมให้พัฒนาขยายกลุ่มเป้าหมายในอนาคต 2. พิจารณาบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เสนอเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมจำนวน 1 เรื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้บริหารได้พิจารณาคัดเลือกการพัฒนา Web Application ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 มีความสอดคล้องกัน และเป็นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่พัฒนา นำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ฝ่ายปกครองขอนำเรียนเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ชุมชน 50 ชุมชน เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ พัฒนา และฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ในอนาคต มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และให้ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อช่วยกันดำเนินการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลเดิม และจัดเก็บฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจำทำฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม นำเข้าระบบ และรายงานผลการดำเนินงานให้ สยป. ตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลของหน่วยงาน ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ 433/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางซื่อ 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางซื่อ 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) 4. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือ ฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 5. จัดทำพจนนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 6. จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Meta Data) 7. ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอในระบบฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 8. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมดำเนินการนำฐานข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ 9. เผยแพร่ข้อมูลในระบบที่ สยป. กำหนด และจัดทำหนังสือส่ง สยป. (ขั้นตอนที่ 5)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง