รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ : 5032-0783

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 คลอง : 20

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า 20 คลอง : 100

ประเภทตัวชี้วัด :
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า 20 คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
70.00
0
0 / 0
3
80.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการสำรวจคลองเป้าหมาย (คลองแสนแสบ และคลองสามเสน) และจัดส่งผลการสำรวจคลองใน สนน.เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 3. ดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนด โดยทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะริมคลองแสนแสบ (ครั้งที่1) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการทำความสะอาดริมคลองสามเสนในพื้นที่รับผิดชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. พัฒนาทำความสะอาด กำจัดขยะ วัชพืช ตัด/แต่งต้นไม้ริมฝั่งคลอง และทำความสะอาดพื้นทางเดินริมเขื่อน 3,630 เมตร 2. จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลองเพื่อเปิดทางไหลของน้ำ ในคลองสาขา ระยะทางรวม 2,595 เมตร 3. ให้ความรู้สถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย 15 สถานประกอบการ 4. สาธิตการทำถังหรือบ่อดักไขมัน สำหรับบ้านเรือน 7 ชุมชน 5. รณรงค์ประชมสัมพันธ์ไม่วางสิ่งกีดขวางและไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง 7 ชุมชน 6. จัดระเบียบทางเดินริมเขื่อน ไม่ให้มีการตั้งวาง ตากแขวนสิ่งของ 1,620 เมตร 7. รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำทางเดินริมเขื่อน/แนวคลอง 8 แห่ง (คงเหลืออีก 6 แห่ง) 8. ปรับปรุงราวกันตก และซ่อมแซมสะพานทางเดินข้ามคลองให้มีความปลอดภัย 5 สะพาน 9. ตรวจสอบความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางเดินริมคลอง 1,620 เมตร (ตามแนวทางเดินริมเขื่อน) และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 10. พัฒนาพื้นที่ว่างบริเวณสะพานหัวช้าง ริมคลองแสนแสบ ขนาดพื้นที่ 100 ตารางวา ให้เป็นพื้นที่กิจกรรม จุดพักผ่อน 11. พัฒนาลานปูน พื้นที่ส่วนรวมของชุมชนสมประสงค์ 5 ริมคลองแสนแสบ ขนาดพื้นที่ 80 ตารางวา ให้สะอาด สวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 12. ปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงวัดพระยายัง ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองส้มป่อย (คลองสาขาของคลองแสนแสบ) จำนวน 18 บล็อก ด้วยการวาดภาพระบายสีบนกำแพง - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำทางเดินริมเขื่อน/แนวคลอง 6 แห่ง 2. สำรวจความเพียงพอ เหมาะสมของไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตลอดแนวริมคลอง 4,800 เมตร 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงโรงเรียนวัดดิสหงสาราม ริมคลองแสนแสบ จำนวน 25 บล็อก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำจุดเชคอินบริเวณริมคลองสามเสนแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างจัดทำจุดเชคอินบริเวณริมคลองแสนแสบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่จัดทำขึ้น ครบถ้วนร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนของหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1111111111111111111111111111

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1111111111111111111111111111

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0521 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ)