รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) : 5032-0784

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.38

ประเภทตัวชี้วัด :
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
93.38
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม/โครงการสนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัด ยังไม่สามารถประมวลผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ฯ ตามแบบ SWM 1.1 และ SWM 1.2 เดือนละ 1 ครั้ง โดยระหว่างตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 ปริมาณมูลฝอยรวม 18,916.83 ตัน แยกได้ดังนี้ - SWM 1.1 แบบรายงานผลการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ท่อนไม้ ขยะชิ้นใหญ่) ปริมาณมูลฝอยรวม 13,752.36 ตัน - SWM 1.2 แบบรายงานผลการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์) ปริมาณมูลฝอยรวม 5,164.47 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

11111111111111111111111111111111111

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1111111111111111111111111111111111

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)