รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5032-2001

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 57.89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.75
100
100 / 100
2
20.59
0
0 / 0
3
44.53
0
0 / 0
4
57.89
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อ้างอิงตามการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อ้างอิงตามการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 20.59

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อ้างอิงตามการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 44.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 19 โครงการ สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ 11 โครงการ ยกเลิก 8 โครงการ จำนวนเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 61.24 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2564)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง