รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด : 5032-2002

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 100

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
100.00
0
0 / 0
3
80.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้า/ความสำเร็จได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมครบตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 5 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 4 กิจกรรม ได้แก่ จัดประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 5 กิจกรรม และดำเนินการแล้ว 5 กิจกรรม ได้แก่ จัดประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง