รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพมีความรู้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ วางแผนสร้างรายได้เสริม : 5032-2004

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
93.25
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมดำเนินการกิจกรรม/โครงการสนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัด ซึ่งอาจล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ปัญหาจากความเข้าใจผิดด้านงบประมาณ จึงยังไม่สามารถประมวลผลความสำเร็จได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จึงยังไม่สามารถประมวลผลความสำเร็จได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง