รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดปัญญาประสบการณ์ความรู้ ความสามารถสู่สังคม : 5032-2006

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 1

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
0
0 / 0
3
1.00
0
0 / 0
4
1.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดกิจกรรมสนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัดในวันที่ 24 มกราคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการตัดสติ๊กเกอร์ลงบนกระจก โดยนายศิริศักดิ์ บินตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนซอยสวนเงิน โดยมีผู้สนใจร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการตัดสติ๊กเกอร์ลงบนกระจก โดยนายศิริศักดิ์ บินตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนซอยสวนเงิน โดยมีผู้สนใจร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการตัดสติ๊กเกอร์ลงบนกระจก โดยนายศิริศักดิ์ บินตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนซอยสวนเงิน โดยมีผู้สนใจร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง