รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก : 5032-2011

ค่าเป้าหมาย เปอร์เซ็นไทน์ : 80

ผลงานที่ทำได้ เปอร์เซ็นไทน์ : 36.09

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เปอร์เซ็นไทน์)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
36.09
0
0 / 0
4
36.09
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม/โครงการสนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัด ยังไม่สามารถประมวลผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่มกราคม ถึง มิถุนายน 64 เขตราชเทวีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 25 ราย อัตราป่วยต่อแสนคน (เปอร์เซ็นไทน์) ที่ 36.09

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตั้งแต่มกราคม ถึง มิถุนายน 64 เขตราชเทวีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 25 ราย อัตราป่วยต่อแสนคน (เปอร์เซ็นไทน์) ที่ 36.09

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
:๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง