รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5032-2013

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
30.00
0
0 / 0
3
60.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการค้นหานวัตกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน และดำเนินการศึกษารายละเอียดของภารกิจ (ภารกิจการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของฝ่ายโยธา การขอเลขหมายประจำบ้านของฝ่ายทะเบียน การเสียภาษีของฝ่ายรายได้ และการเสียค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะของฝ่ายรักษาฯ ฯลฯ) และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (เจ้าหน้าที่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำออกโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล และแสดงผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยใช้ชื่อระบบว่า “ภารกิจพิชิตใจผู้รับบริการ” แล้วเสร็จ โดยได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (โยธา ทะเบียน รายได้ รักษาความสะอาดและสวนวสาธารณะ) และเริ่มนำระบบฯ มาใช้ในการปฏิบัติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันฝ่ายโยธาได้นำเข้าข้อมูลผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว จำนวน 9 ราย ฝ่ายทะเบียนดึงข้อมูลในระบบมาใช้ต่อแล้ว จำนวน 1 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

อยู่ระหว่างดำเนินการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง