รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ : 5033-0794

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
60.00
0
0 / 0
3
90.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำรวจพื้นที่คลองเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนการดำเนินโครงการ 2. จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน 3. จัดทำแบบสำรวจคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

– ขั้นตอนการเตรียมการดำเนินงาน 1. สำรวจพื้นที่คลองเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนการดำเนินโครงการ 2. จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน 3. จัดทำแบบสำรวจคลองส่งให้สำนักการระบายน้ำ – ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม 1.1 ดำเนินการสร้างจุดเช็คอิน Check in จุดพักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวทิวทัศน์ริมคลอง แล้วเสร็จจำนวน 1 จุด 1.2 อยู่ระหว่างประสาน สจส. ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 1.3 อยู่ระหว่างประสาน สจส. ติดตั้งป้ายเส้นทางจราจรทางน้ำ 1.4 ดำเนินการติดตั้งป้ายประดับที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย 1.5 ดำเนินการปรับปรุงท่าน้ำให้สวยงามและมีสภาพดี โดยการตรวจสอบความแข็งแรงของท่าเรือและดำเนินการทาสีให้สวยงามเรียบร้อยแล้ว 2. องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด 2.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ (การรณรงค์,ติดป้ายประชาสัมพันธ์,การกระจายเสียง,เว็บไซต์) แล้วเสร็จจำนวน 2 ชุมชน (ชุมชนริมคลองวัดสะพาน และชุมชนริมคลองพระโขนง) 2.2 ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่อง การคัดแยกขยะ แล้วเสร็จจำนวน 2 ชุมชน (ชุมชนริมคลองวัดสะพานและชุมชนริมคลองพระโขนง) 2.3 ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง แล้วเสร็จจำนวน 2 ชุมชน (ชุมชนริมคลองวัดสะพาน และชุมชนริมคลองพระโขนง) 3. องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย 3.1 ดำเนินการสำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง โดยได้สำรวจและกำหนดจุดติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 3.2 ดำเนินการประสานหน่วยงานต่างเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างให้กับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิชดอม Whizdom by MQDC ดำเนินโครงการ CSR ด้วยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งเสาโคมไฟโซล่าเซลล์ให้แก่ชุมชนเกาะกลางจำนวน 6 จุด 3.3 ดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยดำเนินการสำรวจแนวกันตกริมคลองบริเวณชุมชนเกาะกลางและได้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้แข็งแรง มั่นคง เรียบร้อยแล้ว 4. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม 1.1 สร้างจุดเช็คอิน Check in เป้าหมาย 1 จุด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 จุด 1.2 ติดตั้งป้ายประดับที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เป้าหมาย 1 ป้าย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ป้าย 1.3 ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เป้าหมาย 1 ป้าย อยู่ระหว่างประสาน สจส. ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จำนวน 3 ป้าย ตามหนังสือเลขที่ กท 7203/754 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 1.4 ติดตั้งป้ายเส้นทางจราจรทางน้ำ เป้าหมาย 1 ป้าย อยู่ระหว่างประสาน สจส. ติดตั้งป้ายเส้นทางจราจรทางน้ำ จำนวน 1 ป้าย ตามหนังสือเลขที่ กท 7203/754 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 1.5 ปรับปรุงท่าน้ำ เป้าหมาย 1 จุด ดำเนินการทาสีให้สวยงามเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 จุด 2. องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด 2.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่อง การคัดแยกขยะ และการบริหารจัดเก็บขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง เป้าหมาย 4 ชุมชน ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 4 ชุมชน (ชุมชนริมคลองวัดสะพาน,ชุมชนริมคลองพระโขนง,ชุมชนเกาะกลาง,ชุมชนเปรมฤทัย) 2.2 ให้ความรู้เรื่องกับประชาชน ริมคลอง เรื่อง การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน เป้าหมาย 1 ชุมชน ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 1 ชุมชน (ชุมชนเกาะกลาง) 3. องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย 3.1 สำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง ดำเนินการสำรวจและกำหนดจุดติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 จุด 3.2 ดำเนินการประสานหน่วยงานต่างเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างให้กับชุมชน ดำเนินการประสานและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Whizdom by MQDC ภายใต้โครงการ CSR ด้วยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งเสาโคมไฟโซล่าเซลล์ให้แก่ชุมชนเกาะกลางจำนวน 6 จุด 3.3 ตรวจสอบซ่อมแซมราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดำเนินการสำรวจแนวกันตกริมคลองบริเวณชุมชนเกาะกลางและได้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้แข็งแรง มั่นคง เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสภาพคลองเรียบร้อยแล้วและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ให้ดำเนินการทาสีบันไดทางเขาชุมชนเกาะกลาง 2. ให้ดำเนินการจัดเก็บสายสื่อสารบริเวณชุมชนเกาะกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม 1.1 สร้างจุดเช็คอิน Check in เป้าหมาย 1 จุด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 จุด 1.2 ติดตั้งป้ายประดับที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เป้าหมาย 1 ป้าย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ป้าย 1.3 ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เป้าหมาย 1 ป้าย ดำเนินการประสาน สจส. ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จำนวน 3 ป้าย เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท 7203/754 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 1.4 ติดตั้งป้ายเส้นทางจราจรทางน้ำ เป้าหมาย 1 ป้าย ดำเนินการประสาน สจส. ติดตั้งป้ายเส้นทางจราจรทางน้ำ จำนวน 1 ป้าย เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท 7203/754 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 1.5 ปรับปรุงท่าน้ำ เป้าหมาย 1 จุด ดำเนินการทาสีให้สวยงามเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 จุด 2. องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด 2.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่อง การคัดแยกขยะ และการบริหารจัดเก็บขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง เป้าหมาย 4 ชุมชน ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 4 ชุมชน (ชุมชนริมคลองวัดสะพาน,ชุมชนริมคลองพระโขนง,ชุมชนเกาะกลาง,ชุมชน เปรมฤทัย) 2.2 ให้ความรู้เรื่องกับประชาชน ริมคลอง เรื่อง การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน เป้าหมาย 1 ชุมชน ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 1 ชุมชน (ชุมชนเกาะกลาง) 3. องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย 3.1 สำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง ดำเนินการสำรวจและกำหนดจุดติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 จุด 3.2 ดำเนินการประสานหน่วยงานต่างเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างให้กับชุมชน ดำเนินการประสานและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Whizdom by MQDC ภายใต้โครงการ CSR ด้วยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งเสาโคมไฟโซล่าเซลล์ให้แก่ชุมชนเกาะกลางจำนวน 6 จุด 3.3 ตรวจสอบซ่อมแซมราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดำเนินการสำรวจแนวกันตกริมคลองบริเวณชุมชนเกาะกลางและได้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้แข็งแรง มั่นคง เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น 2. อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้ 3. คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ความสำเร็จตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน หมายถึง ความสำเร็จซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ที่หน่วยงานนำเสนอ คิดเป็นร้อยละ 60 2. ความสำเร็จในภาพรวม หมายถึง ความสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามข้อ 1. ของทุกหน่วยงาน และส่งผลให้สภาพของคลองมีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่โดยพิจารณาจากสภาพภูมิทัศน์ของคลองซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 40 ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการกับคลองเป้าหมาย โดยจัดทำแผนการดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 และรายงานผลผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digital plans) วิธีคำนวณ นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digitalplans) หลักฐาน 1. แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 3. ภาพถ่ายกิจกรรมก่อน - หลัง ดำเนินการ ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง