รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5033-0797

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
0
0 / 0
3
2.00
0
0 / 0
4
2.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม 2. เตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม 2. เตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดสะพาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยในงานได้จัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับคนในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เขคลองเตย โดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน จำนวน 10 ร้าน 4. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมที่ 1 – ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดสะพาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยในงานได้จัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับคนในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เขตคลองเตย โดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน จำนวน 20 ร้าน ความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 85 2. กิจกรรมที่ 2 – ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมการสรงน้ำพระ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และได้จัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า มีผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชนร่วมกับผู้ประกอบการภายในกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ร้าน โดยมีการจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. กิจกรรมที่ 1 – ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดสะพาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยในงานได้จัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับคนในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เขตคลองเตย โดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน จำนวน 20 ร้าน ความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 85 2. กิจกรรมที่ 2 – ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมการสรงน้ำพระ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และได้จัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า มีผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชนร่วมกับผู้ประกอบการภายในกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ร้าน โดยมีการจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 90

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป 2. สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน 3. ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล 1. ระยะครึ่งปีงบประมาณ ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. สิ้นปีงบประมาณ จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง เอกสารหลักฐาน 1. ภาพถ่ายแสดงการจัดกิจกรรม 2. รายงานผลการจัดกิจกรรม 3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง