รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดตามภารกิจ : 5033-0801

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
30.00
0
0 / 0
3
30.00
0
0 / 0
4
30.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยมีแผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน โดยมีแผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2564 2. กำหนดอบรมสร้างเสริมสมรรถภาพอาสาสมัครฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 3. กำหนดการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 4. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กำหนดอบรมสร้างเสริมสมรรถภาพอาสาสมัครฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ยังคงมีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้าง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2564) โดยให้งดจัดกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มคนในพื้นที่และให้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้ายาเสพติดโลก ดังนั้นสำนักงานเขตคลองเตยจัดกิจกรรมร่วมถ่ายภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook เพจสำนักงานเขตคลองเตย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ยกเลิกการอบรมสร้างเสริมสมรรถภาพอาสาสมัครฯ 2. ยกเลิกการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 3. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ยังคงมีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้าง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2564) โดยให้งดจัดกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มคนในพื้นที่และให้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้ายาเสพติดโลก ดังนั้นสำนักงานเขตคลองเตยจัดกิจกรรมร่วมถ่ายภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook เพจสำนักงานเขตคลองเตย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การพัฒนาเกี่ยวกับหน้าที่ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองเตย แบบไป-กลับ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย 2. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดเขตคลองเตย มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตคลองเตย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด 2. กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 2. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง