รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5033-2002

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.73

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.87
100
100 / 100
2
21.82
0
0 / 0
3
32.38
0
0 / 0
4
76.73
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำนักงานเขตคลองเตย สามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถูกต้องและส่งภายในกำหนด เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 2. สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 38,765,721.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำนักงานเขตคลองเตยสามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถูกต้องและส่งภายในกำหนดเสนอปลัดกรุงเทพมหานครโดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 2. สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 28,973,715.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สำนักงานเขตคลองเตยสามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถูกต้องและส่งภายในกำหนดเสนอปลัดกรุงเทพมหานครโดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 2. สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 53,849,968.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักงานเขตคลองเตยสามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถูกต้องและส่งภายในกำหนดเสนอปลัดกรุงเทพมหานครโดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 2. สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นเงิน 101,261,094.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.73

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เท่ากับ (จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔)/(งบประมาณประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔)×๑๐๐×ก% * นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ได้ (ก%) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. การติดตามการเบิกจ่ายในการประชุมผู้บริหาร 2. การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง