รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป : 5033-2005

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.87

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
15.87
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดการสอนแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. จัดสอนแบบเข้มให้กับนักเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน ช่วงหลังเลิกเรียนทุกวัน และในวันหยุดราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 3. กำหนดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา “คลองเตยโมเดล” กรุงเทพมหานคร และโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการทดสอบทาบงการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่กำหนดให้ยกเลิกการทดสอบ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ 2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการทดสอบ ดังนี้ - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 69 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน คิดเป็นร้อยละ 32.24 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 36 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 3. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 โดยประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 22 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา “คลองเตยโมเดล” กรุงเทพมหานคร และโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการทดสอบทาบงการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่กำหนดให้ยกเลิกการทดสอบ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ 2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการทดสอบ ดังนี้ - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 63 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน คิดเป็นร้อยละ 29.44 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 36 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 3. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยทางการทดสอบฯ ระดับสำนักงานเขต ดังนี้ 3.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – วิชาภาษาไทย 45.81 – วิชาภาษาอังกฤษ 34.29 – วิชาคณิตศาสตร์ 22.90 – วิชาวิทยาศาสตร์ 35.34 3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – วิชาภาษาไทย 44.93 – วิชาภาษาอังกฤษ 28.47 – วิชาคณิตศาสตร์ 19.33 – วิชาวิทยาศาสตร์ 25.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา “คลองเตยโมเดล” กรุงเทพมหานคร และโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการทดสอบทาบงการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่กำหนดให้ยกเลิกการทดสอบ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ 2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการทดสอบ ดังนี้ - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 63 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน คิดเป็นร้อยละ 29.44 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 36 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 3. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบฯ ระดับสำนักงานเขต ดังนี้ ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – วิชาภาษาไทย 45.81 – วิชาภาษาอังกฤษ 34.29 – วิชาคณิตศาสตร์ 22.90 – วิชาวิทยาศาสตร์ 35.34 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – วิชาภาษาไทย 44.93 – วิชาภาษาอังกฤษ 28.47 – วิชาคณิตศาสตร์ 19.33 – วิชาวิทยาศาสตร์ 25.66 4. นักเรียนประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ดังนี้ – วิชาภาษาไทย ร้อยละ 38.10 – วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 12.70 – วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 0.00 – วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 12.70 5. ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 15.87

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับหน่วยงานทุกรายวิชาสอบคือ ภาษาไทย ภาษอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง