รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 5033-2006

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.00
0
0 / 0
3
2.00
0
0 / 0
4
2.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "พ่อตัวอย่าง" เขตคลองเตย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย ภายในประกอบด้วย กิจกรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องดื่มไทยธรรม กิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้หน้า พระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่าง” เขตคลองเตย 2. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในเดือนเมษายน 2564 ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย 3. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 3 งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตคลองเตย 4. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมที่ 1 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย ภายในประกอบด้วย กิจกรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องดื่มไทยธรรม กิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่าง” เขตคลองเตย 2. กิจกรรมที่ 2 งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และได้จัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตั้งวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 4. ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. กิจกรรมที่ 1 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย ภายในประกอบด้วย กิจกรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องดื่มไทยธรรม กิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่าง” เขตคลองเตย 2. กิจกรรมที่ 2 งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสรงน้ำพระประจำวันเกิด กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการจัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 3. กิจกรรมที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ระบาดอย่างแพร่หลายในทุกๆ พื้นที่ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด สำนักงานเขตคลองเตยจึงได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 69 พรรษา ภายใต้โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 4. ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดกิจกรรมงานวันสำคัญตามประเพณีและวันสำคัญของชาติ ประกอบด้วย 1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 2. กันกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จัดกิจกรรมงานวันสำคัญทางประเพณี และวันสำคัญของชาติ จำนวน 3 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่เขตคลองเตย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. การรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2. ภาพถ่ายกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
:๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง