รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร : 5033-2007

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.16

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
90.16
0
0 / 0
4
90.16
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. อยุ่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด 2. ติดต่อสถานที่ศึกษาดูงาน 3. ประสานวิทยากรกำหนดหลักสูตรวิชาการ 4. กำหนดศึกษาดูงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 2 ครั้ง 2. กำหนดการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 2 ครั้ง 2. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อ ตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน จำนวน 40 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน 3. การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสิรมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 90.16

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 2 ครั้ง 2. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อ ตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน จำนวน 40 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน 3. การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสิรมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 90.16

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร หมายถึง การส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตคลองเตย ได้มีโอกาสระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนเขตทุกพื้นที่มีศูนย์กลางในการประสานงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม มีการประสานงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การดำเนินงานตามโครงการสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองเตย ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 2. กิจกรรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองเตย พร้อมทั้งเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตคลองเตยจำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. การรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง