รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงสำนักงานเขตคลองเตย : 5033-2009

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1:

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
30.00

0 / 0
3
40.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนของการอนุมัติโครงการและเตรียมการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. อยู่ระหว่างขออนุมัติเงิน 2. ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บริษัท ซันไรส แอซเซ็ท จำกัด จำนวนเงิน 459,000 บาท 3. กำหนดแผนการดำเนินงาน ดังนี้ – สร้างผิวต่างสัมผัส ขนาด 0.30 × 0.30 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 15 ตารางเมตร – ติดตั้งป้ายสแตนเลสบอกที่จอดรถคนพิการจำนวน 2 ชุด – ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินบริเวณห้องน้ำคนพิการ – ติดตั้งป้ายนำทางสำหรับผู้พิการจำนวน 2 ชุด 4. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. อยู่ระหว่างขออนุมัติเงิน 2. ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บริษัท ซันไรส แอซเซ็ท จำกัด จำนวนเงิน 459,000 บาท 3. ดำเนินงานแล้วเสร็จ ดังนี้ – ติดตั้งผิวต่างสัมผัส ขนาด 0.30 × 0.30 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 15 ตารางเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บริษัท ซันไรส แอซเซ็ท จำกัด จำนวนเงิน 459,000 บาท 2. ผลการดำเนินงาน ดังนี้ – สร้างผิวต่างสัมผัส ขนาด 0.30 × 0.30 เซนติเมตร เป้าหมายพื้นที่ประมาณ 15 ตารางเมตร สำนักงานเขตคลองเตยได้ดำเนินการติดตั้งผิวต่างสัมผัสบริเวณบันไดทางเดิน และหน้าลิฟท์ ในทุกๆ ชั้น ประมาณ 15 ตารางเมตร เรียบร้อยแล้ว – ติดตั้งป้ายสแตนเลสบอกที่จอดรถคนพิการ เป้าหมายจำนวน 2 ชุด สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินการติดตั้งป้ายบอกที่จอดรถคนพิการบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขต จำนวน 2 ชุด เรียบร้อยแล้ว – ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินบริเวณห้องน้ำคนพิการ สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินการติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินบริเวณห้องน้ำคนพิการภายในสำนักงานเขต ชั้น 1 – ติดตั้งป้ายนำทางสำหรับผู้พิการ เป้าหมายจำนวน 2 ชุด สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินการติดตั้งป้ายนำทางสำหรับผู้พิการ ภายในอาคารสำนักงานเขต ชั้น 1 จำนวน 2 ชุด 3. ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สำนักงานเขตต้องมีการออกแบบพร้อมรายการของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ/กิจกรรมที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ/ภาพถ่ายการดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง